Děkujeme za váš zájem, brzi vás budeme kontaktovat.

VOP

Účelem těchto obchodních podmínek je stanovit ve smyslu ustanovení §1724 an. Zákona č. 89/2012 ve znění následujících předpisů pro uzavírání kupních smluv mezi společností 4dot Mechatronic Systems s. r. o., dále jen "prodávající", jako dodavatelem a zákazníky, dále jen “zákazník” všude tam, kde to konkrétní smlouva přímo neupravuje, anebo tam, kde je smlouva uzavřena pouze objednávkou.

I. Uzavírání kupních smluv (objednávek)

1)    Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) činí zákazník v písemné formě. Za písemnou formu se pokládá i e-mail. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávky) musí obsahovat:

a)    obchodní firmu (resp. název) a sídlo zákazníka včetně telefonického a emailového spojení,

b)    oprávněnou osobu jednat v dané věci jménem zákazníka,

c)    jednoznačné určení produktu včetně poskytnutých souvisejících Služeb či plnění,

d)    datum a místo dodání produktu,

e)    kupní cenu produktu, kterou strany předjednají.

2)    Prodávající přijme návrh na uzavření kupní smlouvy písemně, případně vyjádří souhlas s uzavřením kupní smlouvy dodáním objednaného zboží. V případě poskytnutí služeb spojených s pronájmem se postupuje stejným způsobem.

3)    Ústní či telefonickou objednávku nelze přijmout.

4)    Takto dojednané smlouvy jsou závazné.

II. Kupní cena, fakturace, placení

1)    Veškeré ceny zboží a služeb prodávajícího se rozumí bez DPH, není-li uvedeno jinak.

2)    Každá nabídka (dále jen "Nabídka") zaslaná zákazníkovi má platnost 30 dnů od jejího vystavení, není-li v Nabídce uvedeno jinak.

3)    V ceně produktů nejsou obsaženy související služby.

4)    DPH bude vyčísleno v souladu s platnou legislativou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5)    Pokud se strany nedohodnou jinak, podkladem pro placení kupní ceny je prodávajícím vystavená faktura, kterou prodávající zašle zákazníkovi do emailové schránky sjednané v kupní smlouvě nebo objednávce.

6)    Oprávnění vyúčtovat (fakturovat) kupní cenu vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží. V případě služeb i pronájmu je fakturace prováděna měsíčně, u nich právo fakturace vzniká pronájmem nebo poskytnutím služeb dle smlouvy.

7)    V případě, že zákazník nepřevezme zboží ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, právo fakturace vzniká Prodávajícímu 14 dní po vypršení této lhůty.

8)    Vyfakturovaná kupní cena je splatná ve lhůtě a dle podmínek, dohodnutých kupní smlouvou/objednávkou. V případě, že lhůta splatnosti není dohodnuta, platí, že faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li uvedeno jinak. V případě pochybností se má za to, že faktura byla zákazníkovi doručena třetího dne od data jejího vystavení prodávajícím.

9)    Zákazník je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu vystavenou fakturu, pokud neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné vady, a důvody vrácení faktury písemně oznámit prodávajícímu. Prodávající je povinen vytčené vady přezkoumat a v případě oprávněnosti tyto vady odstranit. Pokud zákazník nevyužije svého práva vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti, má se za to, že veškeré skutečnosti ve faktuře uvedené byly obsahem uzavřené kupní smlouvy a vystavená faktura je pak průkazem k osvědčení obsahu a realizace kupní smlouvy.

10) Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

11) Zákazník nabude vlastnického práva k dodanému zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.

12) Cena víceprací se řídí standardním ceníkem, uvedeným v nabídce. Potvrzením nabídky se má tedy za to, že zákazník s ceníkem souhlasí a akceptuje ceny servisu dané tímto ceníkem.

13) Cena servisních prací se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Ceník je dostupný na vyžádání.

14) V případě pronájmu hardwaru se pro obchodní styk použijí shodná ustanovení.

III. Množství, jakost, provedení, obal a dodání zboží

1)    Množství zboží, určené v kupní smlouvě či objednávce je závazné.

2)    Není-li dohodnuta jiná jakost či provedení, zavazuje se prodávající dodat zákazníkovi zboží vyrobené dle norem prodávajícího. Způsob balení zboží se řídí balícími postupy prodávajícího.

3)    Prodávající je oprávněn dodat zboží zákazníkovi kdykoli během lhůty, která je sjednána v kupní smlouvě, a to i postupným částečným plněním.

4)    Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, pokud v kupní smlouvě nebylo výslovně dohodnuto, že takovýto způsob plnění je nepřípustný.

5)    Zákazník se zavazuje potvrdit ve prospěch prodávajícího doklad o dodání zboží (např. dodací list, předávací protokol).

6)    Zákazník se zavazuje připravit stroj k montáži monitorovací jednotky po předchozí domluvě. Pakliže přípravné práce nebudou provedeny, bude montáž prodávajícím přesunuta a opětovně vyfakturována.

7)    Nepřevezme-li zákazník řádně a včas dodaný produkt, nebo neumožní-li jeho montáž, je prodávající oprávněn zboží prodat nebo uskladnit na náklady kupujícího. Pro tento případ sjednávají strany skladné ve výši 5% z celkové ceny produktu, včetně ceny dopravy a montáže za každý započatý kalendářní měsíc.

8)    Prodlení prodávajícího s dodáním zboží je podstatným porušením kupní smlouvy pouze pokud je to výslovně dohodnuto v kupní smlouvě.

9)    Jestliže si podle kupní smlouvy zajišťuje přepravu zboží sám zákazník, splní prodávající svou povinnost dodat produkt předáním tohoto zboží zákazníkovi ve svém sídle, případně jiným vhodným způsobem umožní zákazníkovi nakládat s tímto zbožím.

10) Jestliže prodávající zajišťuje pouze dopravu zboží na místo určení, nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí.

11) Jestliže kupní smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, splní prodávající svou povinnost dodat zboží zákazníkovi jeho předáním prvnímu veřejnému přepravci k přepravě. V takovém případě zákazník prohlašuje, že je srozuměn s výběrem přepravce prodávajícím a výší jím účtovaného přepravného. Nebezpečí vzniku škody na produktu přechází na zákazníka okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem jeho předání poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dodání produktu zákazníkovi, podle toho, který okamžik nastane dříve.

12) Jestliže prodávající zároveň provádí i montáž, následuje standardní očištění nečistot vzniklých při montáži. Za kontrolu provozuschopnosti ručí zákazník.

13) V případě pronájmu zařízení za něj od momentu podpisu předávacího protokolu ručí zákazník v plné výši jeho hodnoty.

IV. Garance

1)    Prodávající dává zákazníkovi omezenou garanci, která se vztahuje jen na případy výslovně uvedené níže.

2)    Garance se vztahuje na monitorovací jednotku, a to v délce 12 měsíců od data dodání nebo dne vystavení faktury, podle toho, který okamžik nastane dříve, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Garance se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, instalací nebo opravou, jestliže ji provádí jiný subjekt než prodávající, v důsledku běžného používání a opotřebení, nehodou, nedbalostí nebo úmyslným poškozením. Garance na montáž je poskytována v délce 6 měsíců, lhůta začíná běžet dnem předání.

3)    Smluvní strany se dohodly, že za své závěry a doporučení prodávající nenese odpovědnost.

V. Nakládání s důvěrnými informacemi

1)    Smluvní strany konstatují, že za důvěrné považují informace uvedené v kupní smlouvě a poskytnuté některou ze Smluvních stran, které splňují současně tato kritéria:

a)    jde o informaci poskytnutou v ústní nebo v písemné formě, zejména informaci, kterou se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s plněním kupní smlouvy, poskytnuté před uzavřením kupní smlouvy nebo po jejím uzavření,

b)    jde o informace, které jsou identifikovatelné jako obchodní tajemství, technické informace, zejména popis produktu nebo výroby, nákresy, výkresy, grafické znázornění a jiné technické dokumenty, manuály, procesy, know-how, technické informace a vědomosti,

c)    jde o informaci, kterou lze označit za skutečnost konkurenčně významnou, určitelnou, ocenitelnou a v příslušných kruzích běžně nedostupnou, která má být podle jejich původce či majitele utajena.

2)    Za důvěrné se rovněž považují ty informace, které jsou takto výslovně označeny. K tomuto označení postačí vyznačení nápisu „secret“ např. na obal nosiče informací, do e-mailu, na faxovou zprávu, či jinou písemnost.

3)    Ochrany na základě tohoto článku nepožívají informace:

a)    které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany smluvní stranou,

b)    dále informace získané smluvní stranou na základě postupu nezávislého na Smlouvě a spoluprací jí založenou, pokud je smluvní strana schopna tuto skutečnost doložit, a

c)    informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.

4)    Obě smluvní strany se zavazují tyto informace držet v tajnosti, bez souhlasu druhé strany, které se tyto informace týkají, je nezpřístupnit ani neumožnit jejich zpřístupnění třetí osobě ani osobám, a to ani v důsledku nedbalosti. Dále se smluvní strany zavazují, že budou tyto informace využívat pouze k účelu, ke kterému jim tyto informace byly druhou smluvní stranou poskytnuty. Smluvní strany jsou povinny seznámit své pověřené pracovníky, kteří by se mohli dostat do styku s důvěrnými informacemi, s režimem nakládání s důvěrnými informacemi.

5)    Prodávající má právo uchovávat kopii naměřených dat pro potřeby vlastního výzkumu a vývoje zpracování a interpretace signálu.

6)    Smluvní závazky týkající se ochrany důvěrných informací nezanikají ani v případě ukončení spolupráce na základě této Smlouvy. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá po celou dobu existence spolupráce, případně do doby zveřejnění či publikace těchto dat, jinak 5 let od data ukončení smlouvy.

7)    Povinnost utajení platí nezávisle na tom, zda smlouva byla uzavřena, i pro informace získané během nabídkové fáze a po skončení smlouvy.

VI. Trvání a ukončení smlouvy

1)    Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nebo dnem potvrzení objednávky a je uzavřena na dobu neurčitou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

2)    Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze Smluvních stran bez udání důvodů písemně vypovědět. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná plynout prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

VII. Reklamace

1)    Před uplynutím doby omezené záruky je zákazník povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady produktu (nejedná-li se o službu) písemně či elektronicky oznámit vady. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Náklady k uplatnění reklamace nese zákazník.

VII. Odstoupení od smlouvy

1)    Prodávající je oprávněn odstoupit v případě, že zákazník je v prodlení s úhradou faktury dle těchto podmínek po dobu delší než 15 kalendářních dnů.

2)    Účastníci této Smlouvy jsou v případě odstoupení povinni si vrátit vše, co si na jejím základě poskytli, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení písemného odstoupení.

VIII. Odpovědnost, náhrada škody

1)    Prodávající odpovídá za škodu zákazníkovi, která mu vznikla narušením výše uvedené garance. Bez ohledu na to se strany shodly, že prodávající není odpovědný za jakékoliv následné škody, ušlý zisk nebo ztrátu informací. To neplatí v případě porušení povinností prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Smluvní strany se dohodly, že prodávající neodpovídá za jakoukoli nemajetkovou újmu.

IX. Závěrečná ustanovení

1)    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. dubna 2022.

 Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webové stránce http://4dot.cz/cz/kontakt/vop

 

 

 

 

Nastavení Cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies.
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Upravit mé předvolby
Souhlasím
Centrum předvoleb Cookies
Základní (nutné) cookies
Analytické cookies
Potvrdit předvolby